FORGOT YOUR DETAILS?

Kto opracowuje instrukcje bhp na stanowisku pracy, instrukcje bhp obsługi maszyn w zakładzie produkcyjnym?

by / / ROZMAITOŚCI

Kto opracowuje instrukcje bhp na stanowisku pracy (np. prace spawalnicze), instrukcje bhp obsługi maszyn (np. obsługa tokarki) w zakładzie produkcyjnym?

Instrukcje bhp tworzy pracodawca lub osoby przez niego wyznaczone, które posiadają odpowiedni zasób wiedzy dotyczący przepisów bhp oraz zagadnień związanych z procesami pracy odbywającymi się na konkretnych stanowiskach pracy. Zwykle są to osoby bezpośrednio kierujące pracownikami w imieniu pracodawcy (np. kierownicy, brygadziści, mistrzowie). Opracowywania instrukcji bhp nie można powierzać pracownikom służby bhp. Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu instrukcji bhp do stosowania przez pracowników, po zasięgnięciu opinii służby bhp i konsultacji z pracownikami należy do pracodawcy.

Za stan bhp w zakładzie pracy, zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. odpowiada pracodawca. Do jego obowiązków zgodnie z art. 2374 k.p. należy zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami bhp. Ponadto powinien wydać on szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Przepis § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4) udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Przepisy prawa pracy nie regulują, kto fizycznie w zakładzie pracy powinien opracować instrukcje bhp. Wiadomo na pewno, kto tego robić nie powinien – pracownik służby bhp. Zakres działań służby bhp został enumeratywnie wymieniony w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.s.b.h.p., i w zakresie tym znalazł się jedynie obowiązek opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Mając zaś na uwadze, że służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w r.s.b.h.p., należy uznać, zlecanie przez pracodawców pracownikom tej służby opracowywania instrukcji bhp za niedopuszczalne.

Instrukcje bhp powinny być opracowywane przez inne osoby, wyznaczone przez pracodawcę, które posiadają odpowiedni zasób wiedzy dotyczący przepisów bhp oraz zagadnień związanych z procesami pracy odbywającymi się na konkretnych stanowiskach pracy. Zwykle są to osoby bezpośrednio kierujące pracownikami w imieniu pracodawcy (np. kierownicy, brygadziści, mistrzowie). Dobrze byłoby, gdyby osoby te miały wpisane zagadnienia dotyczące opracowywania i aktualizowania instrukcji bhp w swoich zakresach obowiązków. Dodatkowo należy mieć na uwadze obowiązek wynikający z art. 23711a § 1 k.p. dotyczący konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bhp, a więc również dotyczących wydawania instrukcji bhp.

TOP