FORGOT YOUR DETAILS?

Wykaz prac wzbronionych młodocianym po nowemu

by / / W FIRMIE, WYDARZENIA

15 lipca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac dostosowuje nasze przepisy do regulacji unijnych, w szczególności do nowego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin opierającego się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na szczeblu międzynarodowym.
Od 1 czerwca 2015 r. system ten zastąpił dwa systemy stosowane uprzednio, tj. wprowadzony dyrektywą 67/548/EWG – w odniesieniu do substancji oraz dyrektywą 1999/45/WE – w odniesieniu do mieszanin. Wprowadzono m.in. częściowo nową klasyfikację ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty „H”), zgodne z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, wraz z brzmieniem tych zwrotów. Zwroty „H” zastępują zwroty „R” wskazujące na szczególne zagrożenia, związane ze stosowaniem substancji i mieszanin wynikające z klasyfikacji przeprowadzanej zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE.
W rozporządzeniu zmieniony został załącznik nr 1 w dziale II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”. W jego dotychczasowym brzmieniu prace w narażeniu na działanie czynników chemicznych wzbronione młodocianym określono poprzez wskazanie klas zagrożenia zgodnych z klasyfikacją zawartą w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE, wraz z odpowiadającymi tym klasom zwrotami „R” wskazującymi rodzaj zagrożenia. Wykaz prac wzbronionych był kazuistycznym wyliczeniem rodzajów prac, przy których wykonywaniu może dojść do narażenia na szkodliwe działanie czynników biologicznych. Wykaz ten został uzupełniony o prace w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu.
Modyfikacją objęto także załącznik w części odnoszącej się do pracy w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych. Odtąd dotyczy on prac w kontakcie z czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do grupy 3 lub 4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, w szczególności:
1) Prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał zakaźny pochodzenia ludzkiego, w tym krew, tkanki, mocz, kał, w szczególności wszelkie prace w szpitalach (oddziałach) zakaźnych.
2) Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na człowieka przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego.
3) Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rośliny.

TOP