FORGOT YOUR DETAILS?

Wymagania bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku dzieci i młodzieży

by / / RATUNEK, ROZMAITOŚCI, W DOMU

Wakacje skłaniają do przypomnienia wymagań, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wymagania te, w szczególności warunki bezpieczeństwa i warunki higieniczne, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) – dalej r.w.d.m.s

Zgodnie z r.w.d.m.s. organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób – jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. Ponadto liczba dzieci pozostająca pod opieką jednego wychowawcy powinna być zmniejszona, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna, wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny, a w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – musi być dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
Organizator wypoczynku zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce. Przykładowo uczestnicy wypoczynku mogą korzystać z wyznaczonych kąpielisk tylko pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.s.
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
W razie wypadku uczestnika wypoczynku należy uruchomić postępowanie zgodnie z r.b.h.p.s., a w pierwszej kolejności – niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu dziecku opiekę i w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy, a następnie wezwać fachową pomoc medyczną.
TOP