FORGOT YOUR DETAILS?

Firmy, które dbają o zdrowie pracowników mogą otrzymać wsparcie z ZUS

by / / ROZMAITOŚCI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje przedsiębiorcom specjalny program dofinansowania, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. O bezzwrotne wsparcie finansowe mogą ubiegać się zarówno duże jak i małe firmy.
Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Zakład finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.
W szczególności Zakład:
– dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek,
– zamawia analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych,
– upowszechnia wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom,
– zamawia prace naukowo-badawcze mające na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
– projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
– projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
– projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.
Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe):
– dla mikroprzedsiębiorstw (1-9 osób) – do 90% kosztów projektu,
– dla przedsiębiorstw małych (10-49 osób) – do 80% kosztów projektu,
– dla przedsiębiorstw średnich (50-249 osób) – do 60% kosztów projektu,
– dla przedsiębiorstw dużych (250 osób i więcej) – do 20% kosztów projektu.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.
Przykładowy wniosek, wyjaśnienia oraz wzór znajdują się na stronie: www.zus.pl/prewencja

TOP