FORGOT YOUR DETAILS?

Nowe świadczenie rodzicielskie już od 1 stycznia 2016 r.

by / / ROZMAITOŚCI

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a którzy nie mogą skorzystać z urlopu – np. bezrobotnych i zleceniobiorcy – wprowadza ustawa przyjęta przez Sejm.

Jej celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie dla rodzin, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Świadczenie będzie wypłacane także osobom, które samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego. W ten sposób wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice.

Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl nowelizacji, począwszy od 2016 r. rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie – co do zasady – przez rok po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka.

W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez:
65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;
67 tygodni – trojaczków;
69 tygodni – czworaczków;
71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni).

Nowelizacja umożliwia też m.in. gminom przyznawanie z własnych środków dodatkowych świadczeń dla rodzin.

Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

TOP