FORGOT YOUR DETAILS?

Rewolucja w zwolnieniach lekarskich

by / / ROZMAITOŚCI, W DOMU, W FIRMIE

Lekarz, dentysta, felczer i starszy felczer będą wystawiali elektroniczne zwolnienia lekarskie z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Płatnik składek będzie miał wgląd do wystawionego zaświadczenia już tego samego dnia.

Taką reformę wystawiania zaświadczeń lekarskich przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Trafiła ona teraz do prezydenckiego podpisu.

Znikną papierowe zwolnienia lekarskie, a pojawią się elektroniczne. Wystawianie zaświadczeń lekarskich, według wzoru ustalonego przez ZUS, będzie się odbywało przez skrzynkę podawczą ZUS. Lekarz, upoważniony przez ZUS, będzie musiał korzystać z kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP oraz stworzyć specjalny profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Będzie mógł w nim przeglądać poprzednie zwolnienia lekarskie, kiedy, na jaki okres i z powodu jakiego schorzenia zostały one wystawione.

Ustawa przewiduje trzy rodzaje dokumentu: zaświadczenie elektroniczne, wydruk wystawionego zaświadczenia oraz zwolnienie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Pierwszy z tych dokumentów będzie standardowym elektronicznym zwolnieniem lekarskim. Drugi będzie wystawiany na żądanie chorego oraz gdy z informacji na profilu informacyjnym lekarza będzie wynikało, że płatnik składek nie ma swojego profilu informacyjnego, na którym ZUS udostępnia wystawione zaświadczenia lekarskie.

Lekarz wystawi zwolnienie na wydrukowanym formularzu, gdy nie będzie mógł wystawić go elektronicznie, np. z powodu awarii dostępu do internetu.

Lekarze wystawiający zwolnienia lekarskie będą mieli na swoim profilu informacyjnym dostęp do danych ubezpieczonego, jego płatników składek, a także członków rodziny, jeżeli zwolnienie z pracy będzie związane z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Dane te będą automatycznie zapisane w zaświadczeniu lekarskim, przy czym aktualność tych danych powinna zostać potwierdzona przez ubezpieczonego. Lekarze będą wpisywać dane wynikające z oceny stanu zdrowia pacjenta, np. numer statystyczny choroby, okres niezdolności do pracy. Ponadto będą zobowiązani do uaktualniania tych informacji.

Jeśli lekarz popełni błąd w elektronicznym zaświadczeniu, to będzie musiał przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą informację o tym oraz, jeżeli będzie to konieczne, wystawić nowe zwolnienie. Będzie miał na to 3 dni od stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o nim. Z praktyki wynika, że źródłem takiej informacji jest najczęściej płatnik składek, ubezpieczony lub ZUS. Jeżeli błąd będzie miał wpływ na prawo do zasiłku, ZUS będzie zobowiązany do wydania decyzji o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości.

Nowe są zasady doręczania zaświadczeń lekarskich do płatników składek. Doręczenie będzie następowało przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika składek (bez numeru statystycznego choroby), a gdy płatnik składek nie będzie posiadał profilu – wydruk zaświadczenia dostarczy ubezpieczony.

Płatnik składek, który nie będzie miał profilu (rozliczający składki za mniej niż 5 osób), będzie otrzymywał od chorego wydruk zaświadczenia lekarskiego.

TOP