FORGOT YOUR DETAILS?

E-papieros w pracy

by / / ROZMAITOŚCI

Coraz większą popularnością kosztem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zyskują tzw. e-papierosy, które są elektronicznymi urządzeniami umożliwiającymi inhalację nikotyną. Jak w świetle przepisów z zakresu bhp wygląda możliwość korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy?

Polityka postępowania względem tzw. e-papierosów jest bardzo zróżnicowana w różnych państwach – w niektórych krajach jest całkowicie zabroniona sprzedaż e-papierosów, w innych tylko ich reklamowanie, a w kolejnych dla odmiany brak jest praktycznie jakichkolwiek obostrzeń w zakresie ich sprzedaży/używania. Z pewnością taki stan rzeczy wynika z odmiennych ocen różnych jednostek naukowo-badawczych w zakresie szkodliwości e-papierosów. Przez zwolenników e-papierosów często podnoszone są argumenty o możliwości inhalowania się nikotyną bez jednoczesnego udziału wielu innych związków chemicznych powstających w wyniku spalania tytoniu. Przeciwnicy natomiast podkreślają, iż z uwagi na stosunkowo krótki okres szerokiej dostępności e-papierosów nie jest możliwa jednoznaczna ocena, czy e-papierosy są w rzeczywistości tak nieszkodliwe dla zdrowia, jak sugerują ich producenci.

W polskich przepisach prawnych brak jest regulacji ograniczających możliwość korzystania z e-papierosów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – dalej u.o.z.t., zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy. Zgodnie jednak z definicją wyrobów tytoniowych określoną w ww. ustawie e-papieros nie jest jednak wyrobem tytoniowym. Za „wyroby tytoniowe” uważane są bowiem jedynie wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, w skład których wchodzi tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych z nikotyną (art. 2 pkt 2 u.o.z.t.). Mimo to istnieją możliwości ograniczenia korzystania z e-papierosów, czego przykładem mogą być np. wprowadzane zakazy w korzystaniu z e-papierosów w środkach komunikacji miejskiej w takich miastach jak choćby Warszawa, czy tez Kraków. Wprowadzenie powyższych zakazów było spowodowane przede wszystkim skargami pasażerów, którzy nie korzystali z e-papierosów i nie chcieli być narażeni na oddziaływanie powstających przy takim paleniu oparów.

W przypadku pracodawców również istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń związanych z korzystaniem z e-papierosów w miejscu pracy. Oczywiście nie można zakazać całkowitego korzystania z e-papierosów i pracownik w czasie przerwy w pracy jak najbardziej może korzystać z e-papierosów. Pracodawca może natomiast wprowadzić (np. w regulaminie pracy) zakaz dotyczący korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy. Taki sposób postępowania może być uzasadniony troską o innych pracowników firmy, którzy nie korzystają z e-papierosów, jak również z uwagi na dbałość o wizerunek firmy, w której pracownicy mają stały i bezpośredni kontakt z klientami.

TOP