FORGOT YOUR DETAILS?

BHP w pracach administracyjno-biurowych 1

by / / ROZMAITOŚCI, W FIRMIE

Do największych zagrożeń w pracach biurowych należy możliwość poparzenia się gorącą kawą i herbatą – twierdzą złośliwi. Jak się jednak okazuje także biuro wymaga spełnienia wielu ściśle określonych zasad aby móc nazwać to miejsce bezpiecznym. W ciągu najbliższych 3 dni przybliżymy Państwu jakie to są dokładnie wymagania. W dniu dzisiejszym przedstawiamy ogólne wprowadzenie do tematu.

Biura zaliczyć trzeba do pomieszczeń stałej pracy tzn. pomieszczeń przeznaczonych do pobytu tych samych pracowników przez czas przekraczający 4 godziny na dobę. Ta klasyfikacja pociąga za sobą kolejne wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Pomieszczenia biurowe nie mogą być sytuowane w suterenach, powinny mieć oświetlenie naturalne i sztuczne, być ogrzewane i wentylowane oraz zabezpieczone przed wilgocią, nadmiernym nagrzewaniem, drganiami, hałasem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Minimalna dopuszczalna wysokość i powierzchnia pomieszczenia biurowego jest zależna od liczby zatrudnionych w nim osób. Na każdego pracownika zatrudnionego w pokoju biurowym powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości tego pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęty itp.). Wysokość pomieszczenia biurowego powinna zasadniczo wynosić nie mniej niż 3 m, jeżeli jednak w pomieszczeniu została zainstalowana klimatyzacja, wówczas – za zgodą wojewódzkiego inspektora sanitarnego – wymagana wysokość może być obniżona do 2,5 m. Taką samą wysokość mogą mieć pomieszczenia biurowe, jeśli w pokoju są zatrudnione nie więcej niż 4 osoby, a na każdą z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia.

Przez wolną przestrzeń rozumie się tę część pokoju, która pozostaje pracownikom „do życia” pomiędzy szafami, regałami i biurkami. Dla łatwiejszego wyobrażenia sobie, jaką objętość wolnej przestrzeni zajmują meble biurowe, obliczmy objętości typowego biurka (120x60x75 cm), szafy (220x100x55 cm) i regału (220x100x35 cm). Po pomnożeniu wymiarów okazuje się, że jedno biurko zajmuje nieco ponad 0,7 m2 podłogi i 0,5 m3 przestrzeni, szafa odpowiednio – 0,55 m2 i 1,2 m3, regał – 0,35 m2 i 0,77 m3. Podane wyżej parametry pomieszczeń pracy odnoszą się do wszystkich typowych pomieszczeń stałej pracy biurowej, lecz nie uwzględniają uwarunkowań zwyczajowych i prestiżowych np. dotyczących gabinetów dyrektorskich czy prezesowskich, nie ujętych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Dosyć często jest praktykowane wydzielanie stanowisk pracy przezroczystymi (lub nie) ściankami działowymi (obniżają hałas). Ścianki powinny być jednak wykonane z materiału odpornego na rozbicie i tak zamocowane, aby uniemożliwić ich rozbicie lub przewrócenie. Pomieszczenia pracy, w których akurat przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający ich wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza.

W dniu jutrzejszym zapraszamy do 2 części informacji odnośnie wymagań dotyczących prac administracyjno – biurowych – oświetlenie.

TOP