FORGOT YOUR DETAILS?

Bezpieczeństwo i oznakowanie na obszarach wodnych

by / / RATUNEK, ROZMAITOŚCI
W sezonie letnim wiele osób będzie korzystać ze zbiorników wodnych. Minister Spraw Wewnętrznych, rozporządzeniem (Dz. U. poz. 286) z dnia 6 marca 2012 r., ustalił sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag obowiązujących w zależności od warunków pogodowych i terenowych na akwenach wodnych.
Zgodnie z rozporządzeniem strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodziki w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli powinny być oznaczone bojami (pławami), z następującymi zastrzeżeniami:
– strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm powinny być oznaczone bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 130 cm;
– strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m należy oznakować bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;
– wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm powinien być oznaczony bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otoczony siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
W przypadku, gdy granice stref dla umiejących i nieumiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).
W kąpieliskach i innych miejscach wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 40 cm w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 120 cm należy oznaczyć głębokość wody poprzez umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych, a ponadto zamieścić tabliczki informujące o głębokości wody na pomostach lub bojach.
Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych i na szlakach żeglownych, należy oznaczyć odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym. Obszary wodne, objęte zakazem kąpieli, również powinny być oznaczone – w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego – odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.
Rozporządzenie ustala wzory znaków zakazu i nakazu oraz znaków informacyjnych. Osiem znaków zakazu o kształcie okrągłym i średnicy 40 cm:
1) A-1 – znak „kąpiel zabroniona”;
2) A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”;
3) A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”;
4) A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”;
5) A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”;
6) A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”;
7) A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”;
8) A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”
Znaki zakazu są dwa – mają również kształt okrągły i średnicę 40 cm. Są to: B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych” oraz B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.
Znaków informacyjnych jest 12, mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm i informują o: wirach, niebezpiecznej głębokości wody, nagłych uskokach gruntu, palach lub skałach pod powierzchnią wody, kamienistym dnie, sieciach rybackich, wodorostach, zimnej wodzie, a ponadto o tym, że plaża jest strzeżona, o punkcie medycznym i miejscu dostępności telefonu. Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do rozporządzenia.
Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku.
Rozporządzenie ustala następujące oznaczenia kolorów flag: flaga biała – kąpiel dozwolona, a flaga czerwona – zakaz kąpieli. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej: temperatura wody wynosi poniżej 14°C, widoczność jest ograniczona do 50 m, szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, występują fale powyżej 70 cm, gdy występują silne prądy wsteczne, prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s, gdy występują wyładowania atmosferyczne, doszło do chemicznego lub biologicznego skażenia wody, a także gdy trwa akcja ratownicza.
Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku, a brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.
TOP